Kalendarz
• Dziś jest Niedziela 14 lipca 2024 roku
Menu górne
Menu główne
Szkoły w Polsce

Detektyw » Licencja detektywa

Absolwenci Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA w trakcie nauki uzyskują przygotowanie do ubiegania się o wydanie licencji detektywistycznej. Posiadacz licencji detektywa uprawniony jest do wykonywania czynności związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz przekazywaniem informacji dotyczących osób, przedmiotów i zdarzeń.

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej. Ustawę o usługach detektywistycznych można pobrać na naszej stronie.
Uprawnienia wynikające z uzyskania licencji detektywistycznej:

- czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

 • w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych;
 • w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
  • wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
  • bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;
 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym;
 • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;
 • poszukiwanie mienia;
 • zbierania informacji w sprawie, w której toczy się postępowania karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.
 

Wymagania kwalifikacyjne dla osób, które ubiegają się o wydanie licencji:

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługujące na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ukończone 21 lat;
 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • brak postępowania o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • osoba nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub innego urzędu administracji publicznej w Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;
 • pozytywna opinia komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzona na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję, albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania;
 • zdolność fizyczna i psychiczna do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o usługach detektywistycznych, stwierdzona orzeczeniem lekarskim;
 • dokument potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania licencji detektywa:

 • wniosek o wydanie licencji detektywa w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, doręczanego środkami komunikacji elektroniczej do
  • właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania komendanta wojewódzkiego Policji albo
  • Komendanta Stołecznego Policji - w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; wniosek o wydanie licencji detektywistycznej powinien zawierać imię, nazwisko, adres oraz podpis osoby ubiegającej się o licencję detektywa, która obowiązana jest złożyć wraz z wnioskiem:
 • pisemne oświadczenie, że osoba ubiegająca się o licencję posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywistycznej albo decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa;
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych;
 • kopie stron dowodu osobistego albo dokument stwierdzający posiadane obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia lub dokument potwierdzający przysługujące na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia;
 • kopie świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia;
 • dwie fotografie.powrótdo góry strony
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki tutaj: Polityka prywatności.
OK. Rozumiem