Kalendarz
• Dziś jest Środa 21 listopada 2018 roku
Menu górne
Menu główne
Szkoły w Polsce

Detektyw » Licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia

Absolwenci Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA w trakcie nauki uzyskują przygotowanie do ubiegania się o wydanie licencji detektywistycznej. Posiadacz licencji detektywa uprawniony jest do wykonywania czynności związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz przekazywaniem informacji dotyczących osób, przedmiotów i zdarzeń.

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej. Ustawę o usługach detektywistycznych można pobrać na naszej stronie.


Uprawnienia wynikające z uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia: 

 • opracowywanie planów ochrony;
 • organizowanie i kierowanie zespołami pracowników ochrony fizycznej;
 • uzysaknie koncesji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia;
 • bezpośrednia ochrona fizyczna stała lub doraźna;
 • dozór syganłów przesyłanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych;
 • praca w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych;
 • ochrona bezpośrednia związana z ochroną osób;
 • konwojowanie wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych;
 • nadzoru i kontroli pracy pracowników ochrony fizycznej nieposiadających licencji;
 • wykonywanie zadań na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie.

 

Wymagania kwalifikacyjne dla osoby, która ubiega się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia:

 • obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • ukończone 21 lat;
 • co najmniej wykształcenie średnie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych, stwierdzona własnym oświadczeniem;
 • niekaralność za przestępstwo umyślne (osba nie była skazana prawomocnym orzeczeniem).

 

Licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia wydaje się osobie która:

 • posiada nienaganną opinię wydaną przez komendata komisariatu Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
 • legitymuje się:
  • dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia,
  • albo pełniła nienaganną służbę w stopniu oficera w Biurze Ochrony Rządu przez okres co najmniej 15 lat,
  • albo ukończyła kurs pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia i zdała egzamin przed właściwą komisją.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia:

 • wniosek o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych stwierdzone własnoręcznym podpisem, złożonym w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji przyjmującego wniosek;
 • dwie fotografie o wymiarach 3,5x2,5 cm;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia wydane przez jednostę uprawnioną do przeprowadzania badań osób ubiegających się o wydanie licencji;
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły co najmniej średniej (oryginał do wglądu);
 • kopia dyplomu, świadectwa szkoły lub innej placówki oświatowej, potwierdzająca uzyskanie specjalistycznego wykształcenia (oryginał do wglądu);
 • lub zaświadczenie o pełnieniu przez okres co najmniej 15 lat nienagannej służby w stopniu oficera BOR (oryginał do wglądu);
 • lub kopia świadectwa o ukończeniu kursu pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia (oryginał do wglądu).

 

Opłata za wydanie licencji: 308 zł (50% opłaty skrabowej za udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Licencję wydaje się na czas nieokreślony. Licencja wygasa z mocy prawa w przypadku niewykonywania przez pracownika ochrony zawodu przez okres dłuższy niż 2 lata.


powrótdo góry strony
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki tutaj: Polityka prywatności.
OK. Rozumiem